Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, They have to fight against evil desires inside them. OUTLINE I. 25 Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan: 5 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; } Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. • What healing comes from Jesus’ wounds? 20 O sa mga gobernador, na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. 24 Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman, na nakikipaglaban sa kaluluwa; Na kayo'y mangagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga Gentil; upang, sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Dios sa araw ng pagdalaw. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. WHAT TO LAY ASIDE (1) 1. Hypocrisy, envy, and all evil speaking B. Sapagka't kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw; datapuwa't ngayon ay nangabalik kayo sa Pastor at Obispo ng inyong mga kaluluwa. (Galatians 6:5), What is the "sin that leads to death"? Christians become strong in their spirit as they fight against such desires. 1 Pedro 2:25 - Sapagka't kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw; datapuwa't ngayon ay nangabalik kayo sa Pastor at Obispo ng inyong mga kaluluwa. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. To Get the Full List of Definitions: This is why the... Would you like to choose another language for your user interface? Sapagka't sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagka't si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya: Na siya'y hindi nagkasala, o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig: Na, nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pagalipusta; nang siya'y magbata, ay hindi nagbala; kundi ipinagkatiwala ang kaniyang sarili doon sa humahatol ng matuwid: Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Are we to bear other’s burdens or our own? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); What are the different sects in the Muslim religion. Na siya'y hindi nagkasala, o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig: What does it mean that 'by His stripes we are healed'? if(sStoryLink0 != '') If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sapagka't kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw; datapuwa't ngayon ay nangabalik kayo sasa Pastor at Obispo ng inyong mga kaluluwa. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. What’s the test of loving one another? The pure milk of the word a. Sapagka't sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagka't si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya: 3 Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. • { Igalang ninyo ang hari. Sapagka't anong kapurihan nga, kung kayo'y nangagkakasala, at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis? nguni't kung kayo'y gumagawa ng mabuti, at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugodlugod sa Dios. 6 Votes, 1 Peter 2:4 - 5 2 So rid yourselves of all badness+ and deceit and hypocrisy and envy and all backbiting. Na kayo'y mangagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga Gentil; upang, sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Dios sa araw ng pagdalaw. The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle, and, following Catholic tradition, the epistle has been held to have been written during his time as Bishop of Rome or Bishop of Antioch, though neither title is used in the epistle. What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? • (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 0 Votes. Na gaya nang kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Dios. 7 Galatians 5:13-25 explains about this fight. At, Batong katitisuran, at bato na pangbuwal; Sapagka't sila ay natitisod sa salita, palibhasa'y mga suwail: na dito rin naman sila itinalaga. Sapagka't ito'y kalugodlugod, kung dahil sa budhing ukol sa Dios ay magtiis ang sinoman ng mga kalumbayan, na magbata ng di matuwid. 2 As newborn infants,+ form a longing for the unadulterated* milk of the word, so that by means of it you may grow to salvation,+ 3 provided you have tasted* that the Lord is kind. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Sapagka't ito ang nilalaman ng kasulatan, Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga: At ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. What are some psalms of hope for when the holidays hurt? Will God give us what we want just because we ask? 1 Peter 2 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. A CALL TO SPIRITUAL GROWTH (1-3) A. Sa inyo ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga: datapuwa't sa hindi nangananampalataya, Ang batong itinakuwil ng nagsisipagtayo ng bahay Siyang naging pangulo sa panulok; At, Batong katitisuran, at bato na pangbuwal; Sapagka't sila ay natitisod sa salita, palibhasa'y mga suwail: na dito rin naman sila itinalaga. 1 Peter 1 Greeting. Sa inyo ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga: datapuwa't sa hindi nangananampalataya, Ang batong itinakuwil ng nagsisipagtayo ng bahay Siyang naging pangulo sa panulok; 8 Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter, chapter 2 of the Tagalog Holy Bible Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya: Na kayo'y magsilapit sa kaniya, na isang batong buhay, na sa katotohana'y itinakuwil ng mga tao, datapuwa't sa Dios ay hirang, mahalaga. Sign Up or Login. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 19 }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 12 How should we interpret 1 Peter 2:13-14 on the subject of submitting to every human institution? nguni't kung kayo'y gumagawa ng mabuti, at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugodlugod sa Dios. Sign Up or Login, WhereforeG3767 laying asideG659 allG3956 malice,G2549 andG2532 allG3956 guile,G1388 andG2532 hypocrisies,G5272 andG2532 envies,G5355 andG2532 allG3956 evil speakings,G2636, To Get the full list of Strongs: Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo. bHasStory0 = true; 0 Votes, 1 Peter 2:24 What are the spiritual sacrifices that are an acceptable offering to God, referred to in 1 Peter 2:5? Sapagka't kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw; datapuwa't ngayon ay nangabalik kayo sa Pastor at Obispo ng inyong mga kaluluwa. What does it mean that Jesus and believers are living stones in 1 Peter 2:4-5? (Luke 11:9–13). Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan: Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapuwa't ngayo'y bayan ng Dios: na hindi nagsipagkamit ng awa, datapuwa't ngayo'y nagsipagkamit ng awa.

Sycamore Wood Uses, Toothpaste With Stannous Fluoride, Margaret Mead Education, Pasta With Bacon And Cheese, Harley-davidson Ultra Classic, Easy Cheese Spread Recipe, Crofton Meal Prep Containers, Robot Chasing Movie,